Swamp Milkweed

swamp milkweed home

Swamp milkweed

(Asclepias incarnata)